Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken

Aiandus verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de mogelijke persoonsgegevens die wij eventueel verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens om te komen tot een goede match tussen werkgever of opdrachtgever en sollicitant of kandidaat
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Lijst met contactgegevens via een app
 • Bankrekeningnummer (indien u een betaalde overeenkomst met ons aangaat)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@aiandus.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoons-gegevens verwerken

Aiandus verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Onze diensten adequaat te kunnen leveren
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Aiandus analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Aiandus verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Aiandus neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Aiandus) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Aiandus bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Aiandus verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend, indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Aiandus blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Aiandus gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Aiandus en heeft u het recht op gegevensover-draagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@aiandus.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Aiandus wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Aiandus neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@aiandus.com.

Informatie

Nederlands recht is van toepassing. Aiandus BV is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

[ English version ]

Important notice: The below text was machine-translated into English for your convenience. No rights can be derived from it. The legally binding text under Dutch law is presented above.

Privacy Statement

Personal data that we process

Aiandus processes your personal data because you use our services and / or because you provide them yourself. Below is an overview of the potential personal data we possibly process:

 • First and last name
 • E-mail address
 • Other personal data to achieve a good match between client or organization and applicant or candidate
 • Information about your activities on our website
 • List of contact details via an app
 • Bank account number (if you enter into a paid agreement with us)

Special and / or sensitive personal data that we process

Our website and / or service does not intend to collect data about website visitors who are younger than 16 years. Unless they have permission from parents or guardians. However, we can not check if a visitor is older than 16. We encourage parents to be involved in the online activities of their children, in order to prevent data about children being collected without parental consent. If you are convinced that we have collected personal information about a minor without this permission, please contact us via info@aiandus.com and we will delete this information.

For what purpose and on the basis of which we process personal data

Aiandus processes your personal data for the following purposes:

 • To be able to deliver our services adequately
 • Handling your payment
 • Sending our newsletter and / or advertising brochure
 • You can call or e-mail if necessary to carry out our services
 • Inform you about changes to our services and products
 • Give you the opportunity to create an account
 • To deliver goods and services to you
 • Aiandus analyzes your behavior on the website in order to improve the website and to tailor the range of products and services to your preferences.
 • Aiandus also processes personal data if we are legally obliged to do so, such as information that we need for our tax return.

Automated decision-making

Aiandus does not take decisions based on automated processing on matters that could have significant consequences for people. These are decisions that are taken by computer programs or systems, without involving a person (for example an employee of Aiandus).

How long we store personal data

Aiandus does not store your personal data longer than is necessary to realize the purposes for which your data is collected.

Sharing personal data with third parties

Aiandus will not sell your information to third parties and will only provide this information if this is necessary for the execution of our agreement with you or to comply with a legal obligation. With companies that process your data in our assignment, we conclude a processor agreement to ensure the same level of security and confidentiality of your data. Aiandus remains responsible for these processing operations.

Cookies, or similar techniques, that we use

Aiandus only uses technical and functional cookies. And analytical cookies that do not infringe your privacy. A cookie is a small text file that is stored on your computer, tablet or smartphone when you first visit this website. The cookies we use are necessary for the technical operation of the website and your ease of use. They ensure that the website works properly and remember, for example, your preferences. We can also optimize our website with this. You can opt out of cookies by setting your internet browser so that it does not store cookies anymore. In addition, you can also delete all information previously saved via the settings of your browser.

View, modify or delete data

You have the right to view, correct or delete your personal data. You also have the right to withdraw your consent to the data processing or to object to the processing of your personal data by Aiandus and you have the right to data transferability. This means that you can submit a request to us to send the personal information we have in your computer file to you or another organization mentioned by you. You can send a request for access, correction, deletion, data transfer of your personal data or request for cancellation of your consent or objection to the processing of your personal data to info@aiandus.com. To ensure that the request for access has been made by you, we ask you to send a copy of your ID with the request. Make your passport photo, MRZ (machine readable zone, the strip with numbers at the bottom of the passport), passport number and citizen service number (BSN) black in this copy. This is to protect your privacy. We respond as quickly as possible, but within four weeks, at your request. Aiandus also wants to point out that you have the opportunity to file a complaint with the national supervisory authority, the Dutch Data Protection Authority.

How we protect personal data

Aiandus takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized modification. If you have the impression that your data is not secure or that there are indications of abuse, please contact us at info@aiandus.com.

Information

Dutch law is applicable. Aiandus BV is responsible for the processing of personal data as shown in this privacy statement.